Zmena vlastníka

Postup pri zmene vlastníka bytu, nebytového priestoru v bytovom dome :

Pôvodného vlastníka bytu, nebytového priestoru prosíme o doručenie mailom na : jan.kysela@reesma.sk alebo poštou na adresu : REESMA, s.r.o. Pribinova 14, Bratislava, 811 09, nie je potrebná  osobná návšteva   

  • telefonický kontakt
  • korešpondenčnú adresu, kam mu bude zaslané  vyúčtovanie úhrad za plnenia
  • preberací protokol,  kde budú uvedené stavy meračov  nachádzajúcich sa v byte, nebytovom priestore, napr.: studená voda, teplá voda, teplo)
  • rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru o vklade vlastníckeho práva v prospech nového vlastníka bytu, nebytového priestoru

 

Nového  vlastníka bytu, nebytového priestoru prosíme o doručenie mailom na : jan.kysela@reesma.sk alebo poštou na adresu : REESMA, s.r.o. Pribinova 14, Bratislava, 811 09, nie je potrebná  osobná návšteva   

  • telefonický kontakt
  • korešpondenčnú adresu, kam mu budú zasielané všetky dokumenty súvisiace s jeho bytom, nebytovým priestorom, ak požaduje inú adresu ako adresu samotného bytu, nebytového priestoru