Správa budov

Výkon správy objektu, založenie spoločenstva vlastníkov a prevádzku jeho činnosti :

 1. V oblasti ekonomiky a hospodárenia:

   • evidencia mesačných zálohových platieb členov spoločenstva alebo vlastníkov, ktoré budú plynúť na účet zriadeným mandantom alebo mandatárom a z ktorého sa budú uhrádzať všetky náklady týkajúce sa správy a prevádzky domu.
   • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu a verejných poplatkov tretím stranám,
   • určovanie výšky záloh za služby spojené s užívaním bytu, nebytového priestoru, garáže,
   • inkaso príspevkov na účet domu,
   • určovanie doby splatnosti úhrad a ich vymáhanie,
   • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vymáhania a fakturácie prác na dome,
   • vyúčtovanie príjmov a výdavkov domu,
   • zabezpečenie financovania opráv v dome prostredníctvom úverov zo ŠFRB a komerčných bánk,  
   • poskytovanie všetkých služieb 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 2. V technickej  oblasti

   • vykonávanie pravidelných obhliadok domu,
   • zabezpečenie technickej evidencie o dome a zaznamenávanie všetkých zmien,
   • spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby,
   • zabezpečovanie opráv a vykonanie opatrení v nevyhnutnom rozsahu aj nad stanovený finančný limit za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečia alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu, o takejto situácií a opatreniach je nutné mandanta ihneď informovať,
   • spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie jeho realizácie,
   • zabezpečenie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami,
   • účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru.
   • zabezpečenie rekonštrukcie domu – zateplenie, riešenie úverov z komerčných bánk a ŠFRB, zateplenie domu výmena vchodových brán, výmena výťahov, všetkých rozvodov domu a montáž kamerových systémov a systémov na kontrolu vstupu ľudí do domu   
   • poskytovanie všetkých služieb 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 3. V oblasti prevádzky nehnuteľnosti:
  • zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním a prevádzkou domu spočívajúcich najmä v dodávke vody, plynu, el. energie, TV signálu, OLO, kominárskych prácach, servise výťahových zariadení, uzatvorenie zmlúv na tieto služby, výkon činností vyplývajúcich z plnenia týchto zmlúv pre mandatára,
  • zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie,
  • zabezpečenie dokumentov a činností BOZP a PO,
  • zabezpečenie upratovania domu  a to v rozsahu :
   3x  týždenne pozametanie schodišťa od vstupných dverí, kabíny výťahu, pivničných priestorov,
   1x  týždenne umytie schodišťa
   2x  týždenne umytie prízemia
   2x  týždenne umytie výťahových kabín
   3x  týždenne umytie vchodových dverí a preskenných častí
   1x  ročne umytie osvetľovacích telies
   1x  ročne omiesť pavučiny na schodišti, resp podľa potreby
   2x  ročne umytie výťahových dverí
   Zábradlia na schodištiach – umytie podľa potreby
   2x umytie schodiskových okien,
  • alebo podľa požiadaviek zákazníka
  • zabezpečenie 24 hod. výkonu havarijnej služby pri poruche rozvodov elektrickej energie, plynu, kúrenia, vody a kanalizácie za paušálny mesačný pohotovostný poplatok
  • zabezpečenie zimnej údržby v rozsahu podľa platného všeobecného nariadenie mestskej časti
 4. V právnej oblasti :

  • sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených nájomných zmlúv na spoločné priestory domu,
  • príprava podkladov pre úpravu existujúcich, alebo pre vypracovanie nových nájomných zmlúv,
  • uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom spoločných priestorov v dome, len na základe pokynov a súhlasu mandanta,
  • zastupovanie mandanta pred organmi štátnej správy, alebo obce vo veciach týkajúcich sa správy domu.
 5. V oblasti riadenia samosprávy domu :

  • založenie spoločenstva vlastníkov, vedenie rokovaní valného zhromaždenia a výkonnej rady, registrácia všetkých dokladov a zmien.